Home > Werk & Inkomen > Werkloos geworden na uw 50e

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Werkloos geworden na uw 50e

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

Heeft u de vervolguitkering van de WW ontvangen en was u op het moment dat u werkloos werd 50 jaar of ouder? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw). Deze wet geldt ook voor gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen van 50 jaar of ouder. De Ioaw vult het totale inkomen van u en uw partner (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioenen) aan tot het niveau van het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing.

Voorwaarden

  • Als u bent geboren voor 1 januari 1965, geen inkomen heeft, geen werk kunt vinden en voldoet aan één van de volgende voorwaarden, dan heeft u recht op een Ioaw-uitkering.
  • U bent werkloos geworden, terwijl u ouder was dan 50 jaar en u heeft de loongerelateerde uitkering (plus de vervolguitkering als u daar nog recht op had) van de WW ontvangen.
  • U heeft na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar recht gehad op een loongerelateerde werkhervattinguitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en deze werkhervattinguitkering is beëindigd omdat de mate van arbeidsongeschikt niet langer tenminste 35% bedraagt.

Ioaw-uitkering aanvragen

Een Ioaw-uitkering vraagt u aan via www.werk.nl (link is external). Dit gaat met behulp van DigiD. Wanneer u een Ioaw-uitkering aanvraagt, wordt u schriftelijk door Werk en Inkomen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. U moet naar deze bijeenkomst komen om de aanvraag in gang te zetten.

Bent u werkloos geworden na uw 60e?

Heeft u de vervolguitkering van de WW ontvangen en was u op het moment dat u werkloos werd 60 jaar of ouder? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering van de Wet inkomensregeling oudere werklozen. Deze wet is voor mensen die na hun 60-ste levensjaar werkloos zijn geworden. Deze mensen kunnen na afloop van de vervolguitkering van de WW een Iow-uitkering aanvragen bij het UWV. De Iow eindigt uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) bereikt. De hoogte van de Iow-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Het inkomen van uw partner en uw vermogen hebben geen invloed op de uitkering. Als u zelf inkomsten heeft, dan brengt het UWV deze wel in mindering op uw uitkering.

Iow-uitkering aanvragen

Een Iow vraagt u aan bij UWV via werk.nl Dit gaat met behulp van DigiD.